Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pinbciechanow.bip-e.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pinbciechanow.bip-e.pl.

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2006 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.02.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • strona zawiera pliki (np. PDF, DOC, DOCX) publikowane w postaci skanów,
  • strona zawiera pliki (np. PDF, DOC, DOCX) nieposiadające poprawnej struktury logicznej

Oświadczenie sporządzono dnia 17 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przeglądarkach internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej pinb@pinbciechanow.pl.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie mieści się w budynku Starostostwa Powiatowego w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 7. Informacja o dostępności tego budynku została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Dojazd komunikacją publiczną. Do Starostwa można dojechać autobusem miejskim linii:

  • przystanek „17 Stycznia/Warszawska 01” : O, 1, 4, M,
  • przystanek „Plac Jana Pawła II 02” : 1, 2, 3, 7,
  • przystanek „Pułtuska/11 Pułku UL 01 : 8, 10, 11.

Dostosowanie parkingów

Do budynku Starostwa jest jeden wjazd i dwa wyjazdy. Parkingi są  bezpłatne dla Mieszkańców oraz pracowników, znajdują się  przed i za budynkiem Starostwa. Wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane blisko wejścia do obiektu.

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron:

  • wejście od strony ul. 17 Stycznia –  dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo – winda zewnętrzna  lub  schody z obustronnymi  barierkami.
  • wejście od parkingu – 2 wejścia schodami tylko dla osób sprawnych ruchowo.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze jest swobodny. W budynku na parterze znajduje się:

  • tablica informacyjna przy windzie, 
  • kierunkowskazy wskazujące kierunek ruchu
  • tabliczki wskazujące funkcję osoby zatrudnionej w danym miejscu obok  drzwi.

Dostosowanie korytarzy i schodów

Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest w schody wewnętrzne prowadzące na piętra budynku oraz dwie windy wewnętrzne, pozwalające na skomunikowanie parteru z wyższymi  kondygnacjami. Budynek posiada - 4 piętra.

Dostosowanie wind

Winda zewnętrzna/platforma umożliwia wjazd na parter. Znajduje się obok schodów do wejścia głównego od ul. 17 Stycznia. Dwie windy wewnętrzne dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność toalet

Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu.

do góry