Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępnione na wniosek na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 
Udostępnieniu nie podlegają:
 • dane osobowe,
 • informacje niejawne,
 • tajemnice chronione ustawowo,
 • informacje chronione ze względu na:
  • prywatność osoby fizycznej,
  • tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
Zasady udostępniania danych:

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, informacje o:
 1. zamierzeniach Inspektoratu,
 2. statusie prawnym,
 3. organizacji,
 4. przedmiocie działalności i kompetencjach,
 5. osobach sprawujących w Inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,
 6. zasadach funkcjonowania Inspektoratu, w tym o:
 • trybie jego działania,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

7. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

8. danych publicznych w tym:

 • treść i postać dokumentów urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających),
 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny chyba, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, urząd miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Metadane

Data publikacji : 26.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kusznierewicz
Osoba udostępniająca informację:
Maria Kusznierewicz

Opcje strony

do góry